Zircon

Zircon


Feldspar Quarry, Vishnevogorsk, Vishnevye Mountains, Chelyabinsk Oblast, Russia

Item-No.: MINS6473
Price: 39.00 EUR 

Zircon


Feldspar Quarry, Vishnevogorsk, Vishnevye Mountains, Chelyabinsk Oblast, Russia

Item-No.: MINS6474
Price: 35.00 EUR 

Zircon


Feldspar Quarry, Vishnevogorsk, Vishnevye Mountains, Chelyabinsk Oblast, Russia

Item-No.: MINS6475
Price: 35.00 EUR 

Zircon


Feldspar Quarry, Vishnevogorsk, Vishnevye Mountains, Chelyabinsk Oblast, Russia

Item-No.: MINS6476
Price: 35.00 EUR 

Zircon


Feldspar Quarry, Vishnevogorsk, Vishnevye Mountains, Chelyabinsk Oblast, Russia

Item-No.: MINS6477
Price: 35.00 EUR 

Zircon


Feldspar Quarry, Vishnevogorsk, Vishnevye Mountains, Chelyabinsk Oblast, Russia

Item-No.: MINS6478
Price: 35.00 EUR 

Zircon


Feldspar Quarry, Vishnevogorsk, Vishnevye Mountains, Chelyabinsk Oblast, Russia

Item-No.: MINS4991
Price: 35.00 EUR 

Zircon


Feldspar Quarry, Vishnevogorsk, Vishnevye Mountains, Chelyabinsk Oblast, Russia

Item-No.: MINS6479
Price: 35.00 EUR 

Zircon


Feldspar Quarry, Vishnevogorsk, Vishnevye Mountains, Chelyabinsk Oblast, Russia

Item-No.: MINS6480
Price: 32.00 EUR 

Zircon


Feldspar Quarry, Vishnevogorsk, Vishnevye Mountains, Chelyabinsk Oblast, Russia

Item-No.: MINS4998
Price: 35.00 EUR 

Zircon


Feldspar Quarry, Vishnevogorsk, Vishnevye Mountains, Chelyabinsk Oblast, Russia

Item-No.: MINS6481
Price: 32.00 EUR 

Zircon


Feldspar Quarry, Vishnevogorsk, Vishnevye Mountains, Chelyabinsk Oblast, Russia

Item-No.: MINS6482
Price: 32.00 EUR 

Zircon


Feldspar Quarry, Vishnevogorsk, Vishnevye Mountains, Chelyabinsk Oblast, Russia

Item-No.: MINS6483
Price: 32.00 EUR 

Zircon


Feldspar Quarry, Vishnevogorsk, Vishnevye Mountains, Chelyabinsk Oblast, Russia

Item-No.: MINS6484
Price: 35.00 EUR 

Zircon


Feldspar Quarry, Vishnevogorsk, Vishnevye Mountains, Chelyabinsk Oblast, Russia

Item-No.: MINS6485
Price: 37.00 EUR 

Zircon


Feldspar Quarry, Vishnevogorsk, Vishnevye Mountains, Chelyabinsk Oblast, Russia

Item-No.: MINS6486
Price: 35.00 EUR 

Zircon


Feldspar Quarry, Vishnevogorsk, Vishnevye Mountains, Chelyabinsk Oblast, Russia

Item-No.: MINS6487
Price: 35.00 EUR 

Zircon


Feldspar Quarry, Vishnevogorsk, Vishnevye Mountains, Chelyabinsk Oblast, Russia

Item-No.: MINS6488
Price: 35.00 EUR